home

באתר זה

א.  הצגת הנושא.

ב.   פעילויות לכל עונה וחודש

ג.מידע כל צמחים נבחרים

ד.מיגע על בעלי חיים נבחרים

ה.מידע על בתי גידול קטנים ונפוצים

ו.משרד החינוך –הכרת הסביבה הקרובה כמטרה .

  הצגת הסביבה הקרובה והמצוי בה . נימוקי המטרה

   'תיק שטח' –מידע על ביה'ס וסביבתו בכל בי'ס 

ז. השטחים הפתוחים  בסביבה הקרובה.

ח.משרד החינוך –תשומת לב לשינויים יממתיים

    ועונתיים כמטרה 

ח.משרד החינוך –הבאת תלמידים ליכולת טיול עצמאית

    כמטרה .שדות למידה. בתי ספר שדה . מרכזי שדה .

ט. משרד החינוך –טיפוח מיומנויות טיול כמטרה .

י. משרד החינוך –היסטוריה בנושאי הטיול .

יא. הצעת .פעולות קצרות  בנושאי הסביבה הקרובה

יב.הצעת פעולות קצרות בנושאי מיומנויות הטיול .

יג.אוטופיה רצנטית – דוגמאות ראויות לחיקוי .

               טו.הרהור וערעור על חינוך סביבתי, למידה מחוץ    

                    לכיתה,שמורות טבע .מינהלת הטיולים ,טבע בעיר,  

                    מאמרים ועבודות אקדמיות  ועוד  

               יז. הדגמה ברחובות .

            

תת-דפים (1): אתרים שמורים